Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Portal informacyjno-edukacyjny projektu „Rehabilitacja pacjentów onkologicznych w wieku 18-64 lata z terenu Wielkopolski, realizowana przez OPEN S.A. w latach 2021-2023”

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. A. Pienkowskiej S.A. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Portal informacyjno-edukacyjny projektu „Rehabilitacja pacjentów onkologicznych w wieku 18-64 lata z terenu Wielkopolski, realizowana przez OPEN S.A. w latach 2021-2023”.

 • Data publikacji strony internetowej: 2022-05-22
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-05-22

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2022-05-22
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-05-22

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez RAE sp. z o.o..

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Małgorzata Dworzańska.
 • E-mail: osrodek@open.poznan.pl
 • Telefon: 618518627

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. A. Pienkowskiej S.A.
 • Adres: ul. Kazimierza Wielkiego 24/26
  61-863 Poznań
 • E-mail: sekretariat@open.poznan.pl
 • Telefon: 618518627

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.