Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady, na jakich użytkownicy Internetu mogą korzystać z portalu internetowego (rehabilitacja-open.pl), zwanego dalej Portalem, będącego bazą edukacyjno – informacyjną projektu pn. „Rehabilitacja pacjentów onkologicznych w wieku 18-64 lata, z terenu Wielkopolski, realizowana przez OPEN S.A. w latach 2021-2023” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. A. Pienkowskiej S.A. w Poznaniu, ul. Kazimierza Wielkiego 24/26 wpisany jest do rejestru Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego KRS: 0000530819, NIP: 7831708018, REGON: 631255600.

Portal internetowy jest bazą edukacyjno – informacyjną projektu, w której znaleźć można m.in. informacje o projekcie, miejsca jego realizacji, kontakt do realizatorów oraz sposób i kryteria kwalifikacji do projektu. Częścią portalu jest obszerna baza wiedzy na temat rehabilitacji onkologicznej zawierająca 4 sekcje (Dietetyka, Fizjoterapia, Onkologia, Psychologia) z artykułami obrazującymi aktualny stan wiedzy w zakresie rehabilitacji onkologicznej. Za pomocą Portalu zalogowany Użytkownik będzie miał możliwość kontaktu z lekarzem poprzez formularz konsultacyjny oraz chat.

Treści zamieszczane na Portalu są dostępne dla wszystkich korzystających z Internetu, jednakże z pełnej funkcjonalności Portalu mogą korzystać tylko zarejestrowane osoby fizyczne.

Dostęp do treści Portalu oraz korzystanie z jego funkcjonalności dla Użytkowników nie podlega żadnym opłatom.
 

§ 2 Rejestracja
 

Rejestracja do Konta Użytkownika odbywa się po uprzednim zakwalifikowaniu go do projektu. Indywidualny dostęp do konta (login i hasło) Użytkownicy otrzymują od Administratora. 

Użytkownik uzyskuje dostęp do pełnej funkcjonalności Portalu po podaniu loginu oraz hasła (logowanie).

Indywidualne konto stanowi wydzielone dla danego Użytkownika Portalu strony internetowe, gdzie za pomocą formularza konsultacyjnego oraz chatu ma możliwość kontaktowania się z lekarzem. Wszystkie przesłane informacje zbierane są na jego koncie z możliwością wglądu do nich. Użytkownik nie może w dowolnym momencie edytować, uzupełniać lub usuwać zgromadzonych informacji, może za to edytować swoje hasło.

§ 3 Funkcjonalność Portalu

Użytkownicy Portalu mają możliwość:

  • przesyłania zapytań poprzez formularz informacyjny,
  • wyszukiwania artykułów,
  • logowania do indywidualnego konta Użytkownika, 
  • przesyłania zapytań poprzez formularz konsultacyjny,
  • wglądu do historii wysłanych zapytań oraz odpowiedzi,
  • kontynuacji konsultacji z lekarzem,
  • korzystania z chatu w określonych terminach. 

 

§ 4 Zasady korzystania z Portalu

Wszelkie działania podejmowane przez Użytkowników w ramach Portalu, a także cel tych działań, powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania, w tym za treści, jakie zamieszcza w Portalu.
Podanie wszelkich danych wymaganych w Formularzu jest całkowicie dobrowolne.

Użytkownik poprzez umieszczenie w Portalu danych, wizerunku, informacji, opinii i spostrzeżeń wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów na potrzeby prowadzenia serwisu oraz przez innych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku.
 

§ 5 Rola operatora Portalu

Dane i informacje publikowane w Portalu służą wyłącznie do celów informacyjnych.

W ramach Portalu udostępnia się Użytkownikom odpowiednie narzędzia i miejsce na stronach internetowych Portalu w celu umożliwienia im korzystania z jego funkcjonalności.

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników w ramach Portalu oraz odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z zastosowania informacji zawartych na tym portalu.

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów ponosi odpowiedzialność za treść przesyłanych w odpowiedzi konsultacji. Uzyskana za pośrednictwem usługi konsultacji informacja nie może stanowić dla Użytkownika podstawy do podejmowania działań o charakterze zdrowotnym, a w szczególności do stosowania bądź niestosowania określonej terapii, przyjmowania bądź nieprzyjmowania leków itd. Nie może być także traktowana jako diagnoza lekarska. Informacja ta nie może zastąpić wizyty u lekarza. Ma ona jedynie charakter informacyjny i dodatkowy.

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów może uniemożliwić Użytkownikowi zalogowanie się i korzystanie z funkcjonalności Portalu (tj. zablokować lub usunąć konto), jeżeli Użytkownik narusza postanowienia niniejszego regulaminu. W uzasadnionych przypadkach Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów może usunąć konto takiego Użytkownika.

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów dokłada należytych starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Portalu, jednakże zastrzega możliwość czasowego wstrzymania pracy Portalu ze względów technicznych lub przyczyn niezależnych od Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów.
 

§ 6 Postanowienia końcowe

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów zastrzega sobie możliwość modyfikacji Portalu, jak również jego likwidację.

Zapytania dotyczące funkcjonalności Portalu można złożyć w formie elektronicznej. Zapytanie powinno zawierać imię i nazwisko oraz adres e-mail, pod jakim Użytkownik występuje w Portalu.

Niniejszy regulamin może być zmieniony przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w każdym czasie i Użytkownik wyraża na to zgodę. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia na Portalu zmienionego regulaminu. Użytkownik przy pierwszym logowaniu w Portalu po chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z brakiem możliwości korzystania z konta w Portalu.