O projekcie

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów realizuje projekt pn. „Rehabilitacja pacjentów onkologicznych w wieku 18-64 lata, z terenu Wielkopolski, realizowana przez OPEN S.A. w latach 2021-2023”. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 14 685 621,50 zł

Kwota dofinansowania – 13 881 431,55 zł, w tym:

- środki wspólnotowe - 12 482 778,27 zł

- krajowe środki publiczne (budżet państwa) - 1 398 653,28 zł

Partnerami projektu są Społeczna Fundacja „Ludzie dla Ludzi” oraz Zakład Rehabilitacji Leczniczej Magdalena Górska – Doś.

Grupę docelową projektu stanowią osoby uczące się, pracujące i zamieszkujące woj. wielkopolskie, w wieku 18-64 lat, kwalifikujące się do rehabilitacji, które chorują lub są po chorobie nowotworowej. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest nie korzystanie z rehabilitacji w związku z trwającym lub przebytym leczeniem onkologicznym w ramach środków publicznych (w momencie przystąpienia do projektu i w jego trakcie). 

Kwalifikacji do projektu dokonuje lekarz onkolog z OPEN, wykluczając takie przeciwwskazania jak np. konieczność zapewnienia stałego intensywnego nadzoru medycznego lub innych ograniczeń medycznych, które uniemożliwiają skorzystanie z działań rehabilitacyjnych.

Celem projektu jest wzrost szans na rynku pracy osób w wieku 18-64 lat z Wielkopolski zagrożonych dezaktywizacją zawodową z powodu choroby nowotworowej, poprzez poprawę sprawności funkcjonalnej u nie mniej niż 30% uczestników z 2000 osób objętych programem rehabilitacyjnym oraz wsparcie 200 osób z bezpośredniego otoczenia pacjenta w okresie od 1.05.2021 r. do 28.09.2023 r.

Projekt zapewnia uczestnikom udział w bezpłatnej fizjoterapii oraz pomoc psychologa i dietetyka. Uczestnik projektu ma zapewniony indywidualny kontakt z każdym ze specjalistów, z którym ustala plan rehabilitacji w danym zakresie. W wybranych wizytach razem z uczestnikiem mogą brać udział także osoby bliskie z otoczenia. W ramach projektu zaplanowane są także spotkania grupowe z psychologiem oraz dietetykiem.

Projekt rehabilitacji onkologicznej realizowany jest w Centrum Referencyjnym w Poznaniu oraz w Pile, Kaliszu, Koninie i Lesznie. 

Projekt zakłada również podniesienie kompetencji specjalistów realizujących świadczenia poprzez ich udział w praktycznych i teoretycznych szkoleniach, przygotowanych na podstawie autorskich programów opracowanych przez koordynatorów poszczególnych działów (dietetyki, fizjoterapii, psychologii).

Projekt będzie realizowany do 28.09.2023 r.