Psychologia

0809

Strategie radzenia sobie z chorobą

Trudne i obciążające psychicznie sytuacje każdy z nas przeżywa na swój własny sposób. Nie inaczej dzieje się w przypadku diagnozowania i leczenia choroby nowotworowej, czyli zmagania się i radzenia sobie z życiem z rakiem. Przy zachowaniu wszelkich  różnic oraz wysoce zindywidualizowanych, niepowtarzalnych  reakcjach można wskazać pewne powtarzające się zachowania, zabarwione dominującymi emocjami. Czytaj więcej
0809

Podstawy konstruktywnego porozumiewania się na trudne tematy

Zwykle w codziennych relacjach interpersonalnych zależy nam na posiadaniu dobrych kontaktów z ludźmi, na obustronnym zrozumieniu, czy efektywnej i satysfakcjonującej wymianie informacji na różne tematy.  W skutecznym komunikowaniu się z otoczeniem bardzo pomocne jest posiadanie umiejętności interpersonalnych, wśród których wysoką pozycję zajmuje znajomość zasad dobrego porozumiewania się oraz umiejętność posługiwania się nimi. Czytaj więcej
0108

Czynniki poprawiające relacje małżeńskie i rodzinne w chorobie

Podobnie jak każde nowe, a tym bardziej trudne doświadczenie życiowe, zachorowanie na nowotwór ingeruje w relacje emocjonalne i społeczne chorego i jego otoczenia. Trudno a´priori założyć jaki będzie rodzaj, zakres, siła, czy trwałość tej ingerencji, tym nie mniej warto spodziewać się zmiany, bez domyślania się jej rodzaju i  jakości. Czytaj więcej
0108

Choroba nowotworowa w relacjach małżeńskich i partnerskich

W trakcie chorowania i leczenia nowotworu pacjenci poznają innych chorych, obserwują ich relacje z bliskimi, podczas długich dni hospitalizacji rozmawiają z sobą, opowiadają o osobach za którymi tęsknią, zwierzają się sobie, porównują postawy i zachowania swojego otoczenia. Te nie planowane kontakty często zachęcają, a nawet prowokują do zastanawiania się nad własnym życiem i możliwym wpływem choroby na siebie, małżeństwo, rodzinę. Czytaj więcej
3006

Emocje w chorobie

W trakcie chorowania i zdrowienia wielu pacjentów doświadcza dużej emocjonalnej wrażliwości i chwiejności (labilności) przeżywanych emocji. Dzieje się tak zarówno z powodu znacznego psychicznego obciążenia świadomością zachorowania, jak i doświadczania niewystarczającego wsparcia ze strony bliskiego otoczenia, a tym samym z powodu niezaspokojenia ważnych potrzeb psychicznych. Czytaj więcej
3006

Poznawcze sposoby zmagania się i radzenia sobie z chorobą i chorowaniem

Psychiczne radzenie sobie z przeżyciami towarzyszącymi leczeniu nowotworu, w tym przede wszystkim z diagnozą, ewentualnym zabiegiem chirurgicznym, chemioterapią, radioterapią, hormono- czy immunoterapią oraz ich skutkami ubocznymi, opiera się na trzech uzupełniających się wzajemnie mechanizmach poznawczych. Czytaj więcej
1406

Choroba nowotworowa a aktywność zawodowa

Po zakończeniu leczenia choroby nowotworowej wielu pacjentów spodziewa się długotrwałej niezdolności do wykonywania pracy zawodowej. Doświadczenie społeczne wskazuje, że decyzja o wielomiesięcznym zwolnieniu lekarskim zależy od wielu uwarunkowań i częściej oznacza korzystanie z świadczenia rehabilitacyjnego, popularnie zwanego zasiłkiem rehabilitacyjnym, niż tradycyjnego L4. Czytaj więcej
1406

Wspieranie chorego

Wielu pacjentów skarży się na osamotnienie w chorobie, na krótkotrwałe, często intensywne zainteresowanie, okazywanie troski, pytanie w czym osoby  z otoczenia mogą być pomocne, a w późniejszym czasie na rozluźnianie kontaktów, brak dostępności, skracanie rozmów i podobne ucieczkowe zachowania osób z otoczenia. Czytaj więcej
0706

Porozmawiamy o chorobie?/!

Rozmowy na trudne, angażujące czy obciążające emocjonalnie tematy nie należą do łatwych, a niejednokrotnie również nie są przyjemne. Gdy w rodzinie występuje zachorowanie na nowotwór  kwestia ta staje się dominującą zarówno w rozmowach, jak i w przemilczeniach. Czytaj więcej
3105

Aktywność seksualna podczas leczenia nowotworu

Po zachorowaniu na nowotwór złośliwy zwykle zainteresowanie aktywnością seksualną, z różnych powodów,  odsuwane jest na dalszy plan. Przynajmniej w początkowej fazie chorowania i leczenia. Czytaj więcej